FOR FAGPERSONER DER ARBEJDER MED NEUROKOGNITIVT UDFORDREDE BORGERE

Kurser

Workshops

Foredrag

Supervision

 

 

  FOR FAMILIER OG BØRN & UNGE (ELLER FAGFOLK SOM ØNSKER INDSATS TIL ELEVER ELLER BEBOERE)

Samtaler

Træning

Testning

Rådgivning

Personer med diagnoser som autisme, aspergers syndrom, adhd og andre udviklingsforstyrrelser har ofte andre forudsætninger for kommunikation og socialt samspil, end man som psykolog sædvanligvis møder, når mennesker ønsker psykologsamtaler. Viden om de særlige udfordringer der kan opstå i samtalerne - og erfaring med hvordan man tilrettelægger samtalerne bedst muligt - er afgørende for at samtalerne bliver til gavn for personen som opsøger psykologisk hjælp. Det gælder uanset om henvendelsen sker på baggrund af psykiske symptomer som depression eller angst, særlige livsbegivenheder eller om det sker for mere geneelt at støtte personens udvikling af forståelse for sig selv, sine reaktionsmønstre og handlemuligheder.

Ofte er det mindre ting som er afgørende for om samtalerne bliver hjælpsomme eller blot kommer til at udgøre en øget belastningsfaktor. Det kan eksempelvis handle om en lidt mere detaljeret forberedelse til hvad der skal ske i samtalerne, tilpasning af samtale-længden, tydeliggørelse af mål og rammer for samtalen, brug af redskaber til tids-styring, øget brug af visuel støtte i samtalerne mm.

Ofte er det hensigtsmæssigt at samtalerne foregår i et miljø, som personen kender på forhånd. Det kan eksempelvis være i personens eget hjem, på skole- eller uddannelsesinstitution eller på en bo-institution. Derfor foregår mange af de samtaler jeg varetager ikke i en klinik, men i personens nærmiljø. Det er også i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at der deltager en fagperson, som i forvejen støtter den samtalesøgende i dagligdagen. Det kan både være tryghedsskabende, men kan også sikre at de relevante emner bliver bragt op i samtalen. Samtidig kan det være med til at sikre at de handlestrategier, mål og perspektiver som bliver drøftet i samtalerne, bedre bliver integreret i personens hverdag.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk