KURSUSFORLØB sep.-nov. 2024:
Dynamisk assessment: Redskaber - viden - færdigheder

– Praksisrettet kursusforløb for psykologer, pædagogisk-psykologiske konsulenter, audiologopæder og inklusionsvejledere

Kurset består af 3 undervisningsmoduler og 2 træningsperioder ind imellem. I træningsperioderne indgår individuel online supervision

Modul 1: 17.-18. september 2024

Modul 2: 10.-11. oktober 2024

Modul 3: 8. november 2024

Sted: Københavnsområdet eller Odense-området

Pris: 12600 kr.

Neuroguide udbyder nu igen et praksisrettet kursusforløb i Dynamisk Assessment & Interaktiv Testning i Danmark. Underviser på kurset er autoriseret psykolog Jens Wilbrandt, med mangeårig erfaring i dynamisk assessment og kursuafholdelse og med certificering i en række forskellige dynamiske testbatterier.

Læringsmål

Igennem kursusforløbet vil du:
 • Blive i stand til at anvende dynamisk assessment
 • Få erfaring med og adgang til udvalgte dynamiske assessmentredskaber
 • Få et overblik over Den Kognitive Færdighedsmodel, som et redskab til at analysere, forstå og intervenere i forhold til et barns kognitive funktionsniveau
 • Få viden om det teoretiske og historiske grundlag for dynamisk assessment
 • Få viden om neuroplasticitet og kognitiv modificerbarhed ud fra kognitiv udviklingspsykologisk og neuropsykologisk viden

 

Målgruppe

Kursusforløbet retter sig bredt mod psykologer, pædagogisk-psykologiske konsulenter, inklusionskonsulenter, børneneuropsykologer, audiologopæder og andre pædagogisk-psykologiske kompetencemedarbejdere med behov for praksisnær afdækning af elevers kognitive udfordringer og læringspotentialer. Kurset kvalificerer til at gennemføre dynamisk afdækning af børn fra førskole-alderen og op til udskolingsalder.Kurset kvalificerer til at gennemføre dynamisk testning af børn fra førskole-alderen og op til udskolingsalder.

Deltagere skal være indstillet på at arbejde praktisk med de gennemgåede redskaber og metoder mellem kursusmodulerne.

Om dynamisk assessment…

Dynamisk assessment er en testmetode og -tilgang som fokuserer på at afdække børn og unges læringsprocesser og potentiale for kognitiv udvikling.

Tilgangen bygger de kognitive udviklingspsykologers Vygotsky og Feuerstein’s arbejder og udgør et værdifuldt supplement til den standardiserede normrefererede testning.

Dynamisk assessment er relevant i pædagogisk-psykologiske rådgivningssammenhænge (PPR) både indenfor normalområdet og specialområdet.

Indhold

Kurset dækker både de teoretiske/vidensmæssige områder, de redskabsmæssige og de færdighedsmæssige. Ved slutningen af forløbet vil du derfor have et fundament for at kunne begynde at bruge dynamisk assessment i din egen praksis.

Integreret i kursusforløbet bliver du introduceret til en række specifikke dynamiske testredskaber som kan afprøves i praksis mellem modulerne.

Kurset integrerer forståelsen af den Kognitive Færdighedsmodel i brugen af de dynamiske tests, således at du løbende gennem kurset får en nuanceret forståelse af de kognitive processer og færdigheder som er centrale for børns tænkning og læring.

Forløbet

Kurset er opbygget i 3 moduler med 2 øvelsesperioder mellem modulerne.

Modul 1 (2 dage)

 • Introduktion til dynamisk assessment
 • Indblik i videocases
 • Få de første dynamiske assessmentredskaber med hjem til afprøvning
 

Praksisafprøvning og online supervision – del 1

 • Afprøvning af dynamisk assessment på et barn i din hverdagspraksis
 • Online supervision forud for gennemførsel af assessment
 • Online supervision på baggrund af video-cases fra din praksis
 

Modul 2 (2 dage)

 • Refleksion over praksiserfaringer og praktiske råd der går et spadestik dybere

 • Endnu et sæt værktøjer og refleksionslag lægges i den dynamiske test-værktøjskasse

 

Praksisafprøvning og online supervision – del 2

 • Afprøvning af dynamisk assessment på et barn i din hverdagspraksis
 • Online supervision forud for gennemførsel af assessment
 • Online supervision på baggrund af video-cases fra din praksis
 

Modul 3 (1 dag)

 • Rådgivning og rapportskrivning efter dynamisk assessment

 • Samspil mellem dynamisk assessment og traditionel testning
 • Udfordringer og metoder når den dynamiske assessment møder pædagogisk praksis
 

Praktiske forhold

Sted: Kursusforløbet afholdes enten i Københavnsområdet eller i Odense-området. Nærere kursussted meddeles 8 uger før kursusstart. Valg af kursussted vil blive tilpasset til de tilmeldte deltagere.

Pris: 12600 kr. (prisen dækker: undervisning og undervisningsmaterialer, udvalgte dynamisk testmaterialer, kursusforplejning)

Der vil være mulighed for tilkøb af visse testmaterialer, tilpasset den målgruppe du arbejder med

Uddybende om dynamisk assessment

Dynamisk assessment bygger på socialkonstruktivistiske teorier af blandt andet Vygotsky (1934, 1978) og hans begrebsliggørelse af forholdet mellem socialitet/kultur, interaktion og kognition. Dynamisk assessment har været i en rivende udvikling gennem de sidste årtier, og har indebåret udvikling af en vifte af varierende dynamiske metoder, som imødekommer udfordringer ved brug af standardiseret normbaseret færdighedstestning. Det centrale fokus i dynamisk assessment er afdækning og vurdering af læringspotentiale, særligt i forhold til gruppen af børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsforstyrrelser/-forsinkelse. Dette mål adskiller sig fra målet med standardiseret normativ testning og står på et andet, men veludbygget, teoretisk grundlag. Teorien om medieret læring er udviklet af Feuerstein og hans kolleger (1979, 2002), som har udviklet det dynamiske assessment batteri LPAD (Learning Assessment Propensity Device) og har været en væsentlig drivkraft i forhold til forskning og udvikling inden for feltet (Lidz & Elliot, 2000). Nutidig dynamisk assessment er tæt forbundet med aktuel neuropsykologisk forskning, herunder moderne viden om neuroplasticitet, og baserer sig på mentale modeller af hjernens funktionsmåde og kognition som kan føres tilbage til Luria (1973). I europæisk sammenhæng har dynamisk assessment vundet udbredelse i forhold til testning af kulturelle minoritetsgrupper (Hessels, 2000; Hessels & Schlatter, 2002) (på baggrund af de traditionelle tests store kulturelle bias), børn med omfattende indlæringsvanskeligheder og vanskeligheder indenfor sprog- og taleområdet.

Neuroguide´s kompetencer indenfor dynamisk assessment

Hos Neuroguide har vi mangeårig erfaring med dynamisk assessment. Vi er certificeret og trænet i de mest udbredte og anerkendte dynamiske assessment-batterier og redskaber, herunder Learning Propensity Assesment Device, Dynamic Asssessment of Younger Children, Cognitive Abilities Profile, Mindladder, Application of Cognitive Functions Scales og Improving Learning through Dynamic Assessment.

Vi har gennem en årrække afvilket internationale kurser i Dynamisk Assessment og varetaget kurser og uddannelsesforløb for en række danske PPR-enheder, og er eneudbyder i Skandinavien af træning og salg af dynamiske tests fra Dayc (Dynamic Assessment of Younger Children), som er det mest velunderbyggede dynamiske testbatteri.

Dynamisk assessment integrerer medieret læring i assessment-processen og vi har kvalificeret os indenfor en række redskaber indenfor medierede læringstradition, herunder: Bright Start, Instrumental Enrichment, Cognitive Enrichment Advantage og Systematic Concept Learning. Også indenfor disse programmer har vi udbudt en række internationale og danske kurser.

Vi har  udviklet forståelsesrammer og materialer som understøtter og styrker praktisk brug af dynamisk assessment, herunder den Kognitive Færdighedsmodel™ og den Kognitive Læringskuffert™, FundaMental Tactile Learning, samt en række dansksprogede vejledninger til dynamisk assessment.

Mere om Den Kognitive Færdighedsmodel

Den Kognitive Færdighedsmodel er en model som dækker de centrale kognitive færdighedsområder som er relevante i dynamisk assessment. Modellen har til formål:

 1. At sikre et fokus på både både informationsbearbejdning, kognitive færdigheder og barnets grundlæggende forholdemåde i læringssituationer,
 2. At skabe et overblik og analytisk redskab i den dynamiske afdækningsproces og skabe et pædagogisk fundament for at opstille udviklingsmål og veje til at forfølge målene.
 3. At bevare den kompleksitet som er nødvendig for ikke at oversimplificere barnets kognitive funktionsmåde, styrker og udfordringer
 4. At forbinde den dynamiske assessment i en forståelsesramme som letter overgang og rådgivning af pædagogiske indsatser
 

Der er mange modeller for at forstå menneskers indre liv, men det unikke ved Den Kognitive Færdighedsmodel er at den arbejder på et mere analytisk og detaljeret niveau end kognitiv testning normalt addresserer, samtidig med at den retter sig så langt mod pædagogisk praksis som muligt. Der er derfor ikke langt fra modellen og til at skrive relevante kognitive udviklingsmål, til at vælge det næste træningsmateriale, eller blot til at fange de læringspotentialer der er overalt i hverdagen og forfølge dem.

Den Kognitive Færdighedsmodel er bygget op ud fra den omfattende psykologiske viden om børns udvikling, intelligens og sociale forståelse. Derudover er den inspireret af Vygotsky, Feuerstein og andre som har inddelt kognition i mikrokognitive funktioner, som fx opmærksomhedsstyring, selvregulering, arbejdshukommelse, impulsivitet og læringstilgang.

Kort beskrevet er Den Kognitive Færdighedsmodel struktureret i fem hovedkategorier:

InformationsindsamlingBearbejdning og Aktion, som beskriver processen hvor vi indsamler information med vores sanser, gør noget med informationen i vores hjerne og så udfører en handling.

Kognitive udviklingsfaktorer – kognitive funktioner som understøtter den førnævnte proces, og

Læringstilgang, som er barnets mere grundlæggende forholdemåder og tilgang til nye input og læring.

Læringstilgang hører strengt taget ikke til i en kognitiv model, men det er meget vigtigt at have perspektivet med, når man skal arbejde med børn, så det er et eksempel på, hvordan modellen af og til går på kompromis, for at være anvendelig i praksis.

Skærmbillede 2023-03-23 152758

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling for at optimere vores website og levere den bedst mulige service og brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies fra vores hjemmeside.