Kursuskatalog

Her kan du finde inspiration i en række kurser vi har afholdt for skoler, PPR, dagtilbud, bosteder og andre.

Neuropædagogik sikrer børns udvikling – understøt trivsel og mestring for børn

Oplev det første kursus i Danmark som tager fat i neuropædagogik ud fra Den Kognitive Færdighedsmodel – KFM. En model som har til formål at gøre det nemmere at blive klog på 1) børns kognitive færdigheder, 2) de kognitive krav som situationer og opgaver stiller børn overfor, og 3) ens egen rolle i læringssituationen.

Kurset vil give dig praksisnære redskaber til:

 • Hvorfor neuropsykologi og neuropædagogik er et givende afsæt i arbejdet med børn
 • Hvordan man får en nuanceret forståelse af børns adfærd og situationers krav
 • Hvordan du kan se bagom barnets udfordrende adfærd og medtænke situationen
 • Hvordan du helt konkret kan arbejde i dagligdagen ud fra denne tilgang

Bag om diagnoserne – et neuropsykologisk blik på elever i specialpædagogiske tilbud

Børn og unge i specialskoletilbud betragtes ofte ud fra et diagnose-perspektiv. Men hvad ser vi, hvis vi kigger bag diagnoserne? 

Oplægget vil komme omkring:

 • Perspektiver på en udviklingsorienteret specialpædagogisk tilgang som supplement til de mange kompenserende specialpædagogiske metoder
 • Konkrete eksempler, små videoklip og øvelser om almindelige funktionsudfordringer, som man ofte kan møde på tværs af diagnoser
 • Konkrete og praksisnære bud på neuropædagogiske redskaber og tilgange
 

En af de tilgange som deltagerne vil få lejlighed til at stifte bekendtskab med, er medieret læring – en tilgang der har som fokus at arbejde med udvikling af elevers kognitive forudsætninger.

Bare fordi du ikke har en diagnose…. – er det jo ikke sikkert du er normal

Foredraget vil tage jer med på en lille rejse i det såkaldt normale sind, og på en humoristisk og virkelighedsnær måde stille spørgsmålstegn ved vores opfattelse af normalitet. I vil gennem en række forsøg, sansebedrag, filmsekvenser og eksempler blive i tvivl, om hvorvidt det “normale” er så normalt endda. Og om mødet med mennesker med såkaldt særlige forudsætninger ikke kan berige fællesskabet.

I foredraget vil der blive argumenteret for at menneskets evne til at trives og fungere i høj grad afhænger af mødet med omgivelserne – både hvis man har særlige udfordringer eller betragtes som normal.

Du vil gå fra foredraget med et mere nuanceret syn på menneskets psyke og med større fokus på den glæde der ligger i at møde forskellighederne og særlighederne – hos andre og dig selv.

Børn med særlige udfordringer – perspektiver på inklusion i friskoler

Inklusion står højt på den skolemæssige dagsorden, og debatten om friskolernes bidrag og samfundsansvar diskuteres livligt. Der er mange spørgsmål som melder sig:

 • Hvordan kan friskolerne i højere grad løfte opgaven omkring at sikre trivsel, læring og udvikling – også for elever med særlige forudsætninger?
 • I hvor høj grad løfter de frie skoler i forvejen denne opgave?
 • Hvordan kan de frie skolers grundsyn forenes med et individualiseret perspektiv på elevers særlige udfordringer?
 

Oplægget vil være inspireret af et pædagogisk grundsyn, som tilbyder et alternativ til diagnoseperspektivets fejlsøgende afvigelses-fokus, og lægger an til et ressource-fokuseret perspektiv på disse elever.

IMG_2839

Et ressource- og udviklingsfokuseret perspektiv på mennesker med diagnoser

Diagnoser er i dag dominerende i beskrivelsen af mennesker med særlige udfordringer – også i forhold til pædagogisk og undervisningsmæssig praksis. Oplægget tager afsæt i en kritik af diagnoser som hensigtsmæssigt afsæt for pædagogisk og undervisningsmæssig praksis. 

Med afsæt i en præsentation af nyere forsknings-perspektiver, udfoldes et ressourcefokuseret perspektiv på diagnoser som autismespektrumsforstyrrelser, asperger og ADHD. Der præsenteres et alternativt bud på hvordan vi skal forstå og møde mennesker med særlige udfordringer.

I vil få inspiration til i højere grad at se hvilke særlige styrkesider vi kan møde hos personer med disse diagnoser, og kommer med bud på hvordan vi pædagogisk og kommunikativt kan understøtte disse menneskers egne strategier.

Når børnenes behov er forskellige – hvad gør vi så?

Det er mere reglen end undtagelsen, at vi samler børn med vidt forskellige behov samme sted. Men hvad gør man, når det ene barn skal bruge struktur og det andet skal bruge frie rammer? Eller når nogen søger fællesskabet, men andre har brug for at være for sig selv?

På dagen vil vi dykke ned i:

 • hvordan man kan differentiere pædagogisk og fysisk, så rammerne giver plads til forskellighed
 • hvordan elevens behov ikke altid er hvad de giver udtryk for
 • hvordan man når frem til de faktiske behov
 • hvordan eleverne ikke altid er så forskellige som vi går og tror

 

Kurset henvender sig særligt til specialskoler og -dagtilbud

Medieret læring – hvordan vi tilrettelægger samspil så det optimerer udvikling

Medieret læring udspringer af Reuven Feuersteins arbejde med børn med udviklings- og indlæringsproblemer, men har relevans langt ind i det almene undervisningsmiljø og den generelle pædagogik. 

I får en introduktion til baggrunden for medieret læring og inspiration til hvordan man, med små ændringer i sin kommunikation og forholdemåde, kan understøtte børn og unges kognitive udvikling. 

Medieret læring er i samklang med forståelsen af metakognition (tænkning om tænkning) og betydningen af et veludviklet begrebsapparat for den kognitive udvikling. Medieret læring er relevant både for forældre, og fagfolk i både almen- og specialmiljøer.

Hvordan viden om angstbehandling – hjælper os i vores pædagogik

Man kan ikke være lærer eller pædagog uden at støde på børn og unge med angst. Og selvom vi overlader angstbehandling til psykologer og andre dygtige folk, så har vi stadig stor indflydelse, og kan være med til at skubbe i den rigtige retning.

På dette kursus tager vi turen 360 grader rundt om angst.

 • Bekymring er i os alle, men hvad er angst egentligt?
 • Hvordan udvikler angst sig, og hvordan kan vi forebygge det?
 • Hvordan angstbehandling faktisk minder meget om skolens udviklingsperspektiv
 • Hvordan angst kan kalde på den modsatte pædagogik af hvad vi er vant til

 

Dagen vil være bygget op omkring en masse øvelser og refleksioner, hvor man få en dybere forståelse af sine elever eller andre man kender med angst.

Unge med diagnoser eller diagnoselignende udfordringer i erhvervsuddannelserne

Som professionel inden for uddannelsesområdet møder man et væld af diagnoser – Asperger, ADHD, Tourette, angst, depression, stress m.fl. Det kan være overvældende at skulle forholde sig til de mange diagnoser, deres betydning og de afledte krav til ens undervisning og mødet med eleverne.

Oplægget vil formidle et rids over, hvad der er karakteristisk for de forskellige udviklingsforstyrrelser, og de uddannelsesmæssige udfordringer, der kan opstå i mødet med disse unge. Endvidere vil der blive præsenteret en række bud på, hvordan man bedst møder diagnosticerede unge i uddannelse, og hvilke pædagogiske redskaber man med fordel kan trække på.

I oplægget vil der blive formidlet et menneskesyn og et pædagogiske grundsyn, som tilbyder et alternativ til diagnoseperspektivets fejlsøgende fokus. Det er en tilgang, hvor man lægger fokus på mestring, kompetencer og støtte, før de diagnosemæssige kriterier og karakteristika.

Forstå autisme udenom diagnosen – og hvad vi gør i praksis

Autisme-diagnosen er tung og detaljeret. Vores erfaring er, at de fleste ikke har ret stor gavn af en stor viden om diagnosen, fordi vi til daglig står med de pædagogiske udfordringer i hænderne. Samtidig har de fleste med autisme også andre ting i bagagen, som gør at de alligevel ikke passer så godt på diagnosen, som vi kunne håbe på.

Så på dette kursus vil vi dykke ned i, hvordan autisme kan komme til udtryk i hverdagen, og hvordan vi kan sikre både trivsel OG udvikling hos vores elever.

Vi vil også udforske, hvordan man undgår at støtte børn med autisme så meget, at de til sidst får svært ved at stå selv.

Og så vil vi kigge indad og overveje, om det i virkeligheden er os som er de skøre af og til (spoiler, det er det).

Skærmbillede 2023-03-23 152758

Forældresamarbejdet når eleven har diagnoser

Samarbejdet med forældre kan være lige så udfordrende som det er vigtigt. Det er af stor værdi at have en forståelse for forældrene og hvad det vil sige at have et barn med særlige udfordringer eller diagnoser. For ofte er hele familien særligt udfordret.

På dette kursus vil I arbejde med, hvilke krav et barn med udfordringer stiller til forældresamarbejdet, og hvordan vi griber det an.

I vil få inspiration til forståelse for forældre til børn med diagnoser og redskaber til hvordan I kan skabe et mere reflekteret afsæt for samarbejdet.

Begreber til at begribe verden – begrebsapparatet er fundamentet for en stærk kognition

Vores sprog og begreber spiller en væsentlig rolle for vores kognitive processer – opmærksomhed, tænkning, læring og kommunikation. Det er derfor afgørende understøtte børns udvikling af et godt begrebsapparat og begrebssystemer som understøttende redskab for deres kognitive processer.

Kurset formidler metoder og materialer til systematisk at undervise og træne børn ud fra denne metakognitive tilgang. Kurset bygger blandt andet på Magne Nyborgs grundlæggende arbejde og forskning i begrebsundervisning, og det omfattende, praktiske og gennemarbejdede materiale, Systematic Concept Teaching (SCT), som Andreas Hansen og Kelly Morgan har videreudviklet til at arbejde med børn fra børnehaveklasse-alderen og opefter.

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling for at optimere vores website og levere den bedst mulige service og brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies fra vores hjemmeside.