Vi tester ikke kun hvad barnet kan nu og her, men også hvor nemt barnet har ved at lære nyt

Dynamisk assessment

Vi har omfattende erfaring med psykologisk testning, udredning og assessment af børn og unge særlige udfordringer. Vi er blandt de få psykologer i Danmark, som er uddannede og certificerede i at lave dynamiske assessments/udredninger, men vi foretager også almindelig psykologisk testning og neuropsykologiske udredninger – eller kombinerer metoderne.

I dynamisk assessment undersøger vi selve læringsprocessen og læringspotentialerne. Hvilke barrierer er der for læring og kognitiv udvikling? Hvor let har barnet ved at tilegne sig nye færdigheder og strategier? Og hvilke pædagogiske veje og metoder er effektive for at udfolde læringspotentialerne?

Afsættet for dynamisk assessment er en forståelse af det kognitive forandringspotentiale som understøttes af moderne hjerneforskning og viden om neuroplasticitet, neuro-rehabilitering og neuropædagogik. Dynamisk assessment passer derfor godt sammen med den udviklings- og ressourcefokuserede pædagogisk tilgang, som vinder indpas i disse år.

Om undersøgelsesmetoden

Dynamisk assessment er en psykologisk undersøgelsesmetode, hvor hovedfokus er at afdække personens potentiale for kognitiv udvikling gennem en række velafprøvede og standardiserede opgaver/tests. Undersøgelsen er rettet mod at finde veje til at støtte og igangsætte fremadrettet udvikling. I undersøgelsen stilles personen overfor stigende grader af komplekse og krævende opgaver, og får tilbudt støtte og mulighed for at udvikle strategier og mentale færdigheder. På den måde skabes gennem undersøgelsen mulighed for læring og udvikling, og der afdækkes systematisk hvor potentialerne for denne udvikling er, og hvilke veje der kan bringe personen i denne udviklingsretning. På den baggrund kan der gives specifikke og målrettede anbefalinger vedrørende fremtidig indsats, træningsbehov og relevante rammer for iværksættelse af indsatser.

Forskellen mellem dynamisk assessment og typisk psykologisk testning

Mange oplever at almindelig psykologisk testning giver viden om omfanget og arten af intellektuelle problemer, IQ og diagnoser, men uden at give ret meget konkret viden om hvordan man skal arbejde med barnet/den unge, for at skabe optimal udvikling. Dynamisk assessment adskiller sig fra den typiske psykologiske testning på en række områder. Undersøgelsen har ikke først og fremmest et beskrivende og forklarende sigte. Testresultaterne registreres og opgøres ikke med henblik på at kunne sammenligne personens præstation med et norm-materiale for alderssvarende personer. I stedet sammenlignes personens umiddelbare præstation med det potentiale, som viser sig ved forskellige former for udviklingstøttende interaktion (det som kaldes mediering). De intellektuelle færdigheder og ikke-intellektuelle færdigheder (forholdemåde til opgave, sig selv, andre, tilbudt hjælp mv.) betragtes som uadskilleligt sammenvævede, så det også er muligt at identificere og pege på pædagogiske udviklingsveje i forhold til ikke-intellektuelle processer, som kan stå i vejen for kognitiv udvikling.

Dynamisk assessment har altså et grundlæggende andet mål og perspektiv på den person som der arbejdes med end i traditionel testning. Derfor adskiller den sig også fra traditionel psykologisk testning på en række områder:

  • Test- og undersøgelsesmaterialer er specielt udviklet til at identificere potentialer og finde udviklingsveje
  • Psykologen indgår i et meget mere dynamisk og tilpasset samspil i processen
  • Der registreres systematisk både hvilke udfordringer, hvilken hjælp og hvilken udvikling som viser sig i processen
  • Forældre og fagpersoner må som hovedregel gerne deltage i processen, og får herigennem mulighed for stor indsigt i barnets/den unges funktionsmåde
  • Rapporter indeholder meget konkrete rådgivning og vejledning baseret på hvad der konkret har virket i undersøgelsen

Testredskaber og materialer

I dynamisk assessment er både materialer, interaktion, undersøgelsesproces og fortolkningsramme altså tilrettelagt med henblik på at synliggøre udviklingspotentialer. Der benyttes test- og undersøgelsesmaterialer som er specialudviklet til at synliggøre og identificere potentialer for læring og kognitiv forandring. Der er tale om materialer med en indbygget progression, som giver personen mulighed for at demonstrere udvikling på en lang række områder. Denne progression er systematisk gennemtænkt ud fra nuanceret viden om kognitive funktioner, mentale processer og udviklingen af disse. Hvor man i traditionel testning bruger testmaterialer med minimale muligheder for læring, så er materialerne i dynamisk assessment netop udviklet for at kunne skabe og identificere lærings- og forandringsprocesser. Og barnet/den unge understøttes undervejs i processen målrettet i at lære igennem det som kaldes medierende samspil. Undervejs i en dynamisk assessment registreres og evalueres løbende på det hierarki af mentale operationer som basal og kompleks tænkning er bygget op af. Der analyseres på mangelfulde eller begrænsede kognitive funktioner, som er nødvendige forudsætninger for udvikling af tænkningen. Og der registreres systematisk på om der kan skabes udvikling i disse kognitive funktioner som blokerer for kogniitv udvikling, og hvilken støtte og strategier som viser sig effektive for denne udvikling.

Testbatterier og uddannelse

Dynamisk assessment er en krævende psykologfaglig proces, som kræver omfattende viden om kognition og mentale proceser, viden om kognitive udviklingspotentialer og færdigheder i forhold til at kunne igangsætte, understøtte og identificere kognitiv forandring og læring.

Der eksisterer en række dynamiske assessment-batterier. De internationalt mest udbredte og anerkendte er Learning Potential Assessment Device (LPAD) og Dynamic Assessment of Young Children (DAYC). For at benytte LPAD kræves gennemførelse af et 135 timers uddannelses- og træningsforløb. For at benytte DAYC kræves yderligere en fuld uges uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene omfatter både viden og træning i de konkrete testmaterialer, viden om neuroplasticitet og kognition og træning i at kunne igangsætte og registrere kognitive forandringsprocesser.

Jeg er certificeret og trænet i både LPAD og DAYC samt i det kognitive træningssystem som kaldes Feuerstein Instrumental Enrichment. Jeg foretager dynamiske assessment for ppr, specialskoler, bosteder, i hjemmetræningsregi og holder oplæg og kurser i denne tilgang til psykologisk testning for fagfolk.

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet samt trafikmåling og brugermåling for at optimere vores website og levere den bedst mulige service og brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies fra vores hjemmeside.